fbpx

Súhlas s použitím údajov na marketingové účely

V zmysle čl. 6 ods.1 písm. a) nariadenia 2016/679 GDPR o ochrane osobných údajov dávam súhlasím so spracovaním, správou a uchovaním mojich osobných údajov (v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo) prevádzkovateľovi webovej stránky www.reinvent.sk, ktorým je:

Mgr. Róbert Vavro
Palárikova 7808/25
811 04 Bratislava-Staré Mesto
IČO: 47656298
zapísaný v ŽRSR pod číslom živnostenského registra: 140-18980

Účelom spracovania, správy a uchovávania osobných údajov je zisťovanie spokojnosti s poskytovanými službami, zasielanie noviniek formou newsletter správ prostredníctvom elektronickej pošty, telefonicky alebo krátkymi SMS správami.

Svoj súhlas dávam na dobu 5 rokov a prehlasujem, že som bol poučený o možnosti súhlas kedykoľvek odvolať pred uplynutím danej lehoty a to odoslaním e-mailu (robert@reinvent.sk), alebo listu na adresu prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že v prípade žiadosti dotknutej osoby o ukončenie spracúvania pred uvedenou lehotou, budú jej osobné údaje vymazané v lehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu.
Pri zasielaní noviniek prostredníctvom elektronickej pošty je možné svoj súhlas odvolať aj elektronicky a to kliknutím na odhlásenie sa, ktoré sa nachádza v tele správy.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Ak máte pochybnosti o zaobchádzaní s vašimi osobnými údajmi, kontaktujte prevádzkovateľa (robert@reinvent.sk), ktorý bude s vami spolupracovať v záujme vyriešenia situácie.

Ak by pretrvávali vaše pochybnosti, že vaše osobné údaje neboli riadne spracúvané v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov, môžete sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.